Aktuellt

Aktuella datum i MAJ-JUNI 2019 och senaste nytt

maj 2019
2 Inkomstdeklaration (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag)
13 Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms)
13 Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms)
13 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
13 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
13 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter
20 Periodisk sammanställning för april – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april (större företag)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-03-31)
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Periodisk sammanställning för april – elektronisk
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-10-31)
juni 2019
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag)
12 Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30)
17 Slutskattebesked (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
20 Periodisk sammanställning för maj – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för maj – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-04-30)*
26 Inbetalning av moms (större företag)

Senaste Nytt

Utlandskurs kräver utländsk moms

Svenska företag som anordnar kurser utomlands för andra svenska företag, har normalt fakturerat kursarvodet med svensk moms (enligt huvudregeln).

En dom från EU-domstolen (C-647/17) – en begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – visar nu att detta inte är korrekt. Domen gällde en femdagarsutbildning i redovisning som endast erbjöds beskattningsbara personer. Både betalning och registrering krävdes innan kursen för att få delta. Deltagarna var således kända av arrangören.

Trots detta, så ska denna typ av utbildning rymmas inom begreppet ”tillträde till evenemang”. Detta innebär att tjänsten anses omsatt i det land där den tillhandahålls, och den svenska arrangören ska i regel momsregistrera sig i det landet och fakturera kursarvodet till den svenska köparen med det aktuella landets moms.

Fler tillval för hyresgäster

Regeringen föreslår i en proposition, att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Enligt förslaget, att hyresvärden och hyresgästen ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan gälla exempelvis lägenhetens utrustning (t ex specifik köksinredning eller annat golv) eller dess underhåll.
Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.
Efter tio år ska den överenskomna ersättningen ingå i den vanliga prövningen av vad som är rimlig hyra för lägenheten.
I propositionen föreslår regeringen också att skyddet för hyresgäster vid ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset som inte redan är medlemmar i föreningen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 2 oktober 2019.

Skärpt straff för försäljning av hyreskontrakt

Idag är det straffbart att begära ersättning (alltså annan ersättning än hyra) vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Regeringen vill även införa straff för att träffa avtal eller ta emot ersättning vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Dessutom föreslås att straffet skärps till fängelse i högst två år (fyra år om brottet är grovt).
Observera att dessa bestämmelser gäller vid förstahands- och andrahandsuthyrning samt inneboende, och både för fastighetsägare och hyresgäster.

Förslag att Särskild löneskatt för pensionärer skall slopas

Regeringen föreslår nu att den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år, ska slopas.

Detta innebär att de som är födda 1937 och tidigare blir det inga avgifter alls för. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension hela året.

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.

 Sänkt bolagsskatt

2019 sänks bolagsskatten i från 22% till 21,4%. Detta är första steg, år 2021 är planerad ytterligare sänkning till 20,6%.

 Hyresersättning i AGI
Om man tar ut privat hyresersättning skall man ta upp det beloppet i ruta 39 i AGI. Denna ruta hittas under Kapital i AGI.
Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration, AGI
Skatteverket har därför kommit med ett ställningstagande vad som gäller när arbetsgivare ska redovisa förmåner vars belopp inte är kända vid löneutbetalningstillfället utan som är beroende av underlag från den anställde eller någon annan.
Skatteverket godtar nu en viss förskjutning i de situationer där arbetsgivaren är beroende av underlag från den anställde eller någon annan.
Förmånen får då redovisas i den månad när redovisning sker till den anställde. Redovisningen får dock inte förskjutas mer än en till två månader.
Skatteverket konstaterar att en förskjutning även kan tillämpas vid ett årsskifte om det är en följd av arbetsgivarens ordinarie rutiner.
Mera information, se SUMAB AB på Facebook: https://www.facebook.com/RedovisningSumab/