Aktuellt

Aktuella datum i MAJ -JULI 2022 och senaste nytt

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

maj 2022

20 Periodisk sammanställning för april – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för april – elektronisk
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-03-31)*
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-10-31)
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – april

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 juni 2022

 
13 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31 och 2022-04-30)
13 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter
13 Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag)
15 Slutskattebesked (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30)
20 Periodisk sammanställning för maj – pappersblankett
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Periodisk sammanställning för maj – elektronisk
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-04-30)
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj (större företag)
30 Sista dag för beslut om förenklad fastighetstaxering för hyreshus
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-11-30)
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – maj

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

juli 2022

 
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-09-30, 2021-10-31, 2021-11-30 och 2021-12-31) – pappersblankett
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30)
12
 
  Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-09-30, 2021-10-31, 2021-11-30 och 2021-12-31) – pappersblankett
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)
20 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2022 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2022 – elektronisk
26 Inbetalning av moms (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-05-31)
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS (One Stop Shop) – april-juni
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – juni

 

 

Senaste Nytt

Coronastöd återinförs för att begränsa smittspridningen 

I december aviserade regeringen vid två olika tillfällen om att vissa stöd och andra åtgärder skulle återinföras p.g.a. den ökande smittspridningen. Sedan dess har man även hunnit meddela förlängningar av de aviserade stöden

Regeringen har aviserat följande:

 • Regeringen återigen vill slopa kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna (sjuklöneperioden)
 • Regeringen vill även återinföra omställningsstödet för perioderna december 2021 och januari – februari 2022. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30% jämfört med en referensperiod.
 • Regeringen vill alltså omsättningsstödet för enskilda firmor och handelsbolag under december 2021 och januari – februari 2022
 • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
 • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
 • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
 • I somras infördes ett evenemangsstöd som ska underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni – december 2021.
  Regeringen föreslår nu att evenemangsstödet kommer att förlängas till 31 mars 2022
 • Regeringen har ju tidigare föreslagit att fribeloppet – beloppet som studerande får tjäna utan att det påverkar studiemedlen – slopas för första halvåret 2022.
  Anledningen är att man vill öka studenters vilja att jobba under pandemin och förstärka samhällsviktiga funktioner.

Etableringsjobb för att flera ska få arbete

För att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända finns förslag på att etableringsjobb ska införas. 

 
Etableringsjobb är en ny subventionerad anställning som innebär att den anställdes lön ska betalas ut dels av arbetsgivaren, dels som en ersättning från staten. Den statliga ersättningen ska alltså gå direkt till den anställde istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till den anställde och sedan får ersättning för en del av lönen från staten.

Om regeringen får igenom sin budget så ska etableringsjobb införas under första halvåret 2022.

Etableringsjobb kommer dock enbart att vara möjligt för arbetsgivare med kollektivavtal.

Etableringsjobb räknas som ett statligt stöd enligt EU:s regler därmed behöver regeringen få stödet godkänt av EU-kommissionen.

Utredningen om schablonbeskattning för små enskilda firmor

Utredningen om regelförenklingar för mikroföretag: ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen”

Utredningen har nu lämnat ett slutbetänkande på ett förslag om ett frivilligt system där inkomstskatt tas ut schablonmässigt baserat på verksamhetens omsättning. Schablonbeskattningen ska kunna användas av små enskilda näringsidkare utan anställda och ska motsvara den skattenivå som gäller vid aktivt bedriven näringsverksamhet.

Den skattepliktiga inkomsten ska motsvara företagarens insättningar på ett särskilt bankkonto, ett så kallat mikroföretagarkonto.

Banken ska överföra en definitiv källskatt på 30% av insättningar på mikroföretagarkontot till Skatteverket. Källskatten inkluderar egenavgifter. Det som blir kvar kan näringsidkaren ta ut från mikroföretagarkontot, skattat och klart. Andra procentsatser kommer att gälla till exempel för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång.

Näringsidkare som använder schablonbeskattning via mikroföretagarkonto kommer att ha 7 karensdagar i sjukförsäkringen, utan möjlighet att välja.

Om förslaget leder till lagstiftning så föreslås reglerna träda i kraft 1 januari 2024.

Förenklingar för mikroföretag och modernare bokföringslag

Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag har nu presenterat vad de kommit fram till. Uppdraget var att föreslå åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen samt förenklingar av regelverk som har betydelse för mikroföretagande. Även revisorns oberoende vid så kallade kombiuppdrag, har setts över.

Utredningen har valt att dela upp uppdraget i tre delar:

  • Enklare regelverk för mikroföretagande
  • Modernisering av bokföringslagen
  • Tydligare regler för kombiuppdrag

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022, och att bestämmelserna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2022.

 

Mera information, se Sumab AB/Facebook